Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 25 tháng 2 năm 2021
-Tạo thuận lợi về thủ tục trong đầu tư lĩnh vực du lịch
-Lấy ý kiến ít nhất 60% người dân, doanh nghiệp về giải quyếtthủ tục hành chính
-Sửa đồi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí
-Khẩn trương giải quyết TTHC
-Bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
1,444
25.02.2021
<< <  2  3  4  5  6  > >>