Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 07 năm 2020
-Hiệu quả Diễn đàn “Dân hỏi, lãnh đạo cơ quan Nhà nước trả lời”
-Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC
-Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường tổ chức họp trực tuyến
-Chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau
-Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức
-Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau: Nỗ lực phát huy vai trò
-Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân cập nhật, bổ sung hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực
1,734
10.07.2020
<< <  3  4  5  6  7  > >>