Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 01 năm 2020
-Cà Mau tăng cường ứng dụng CNTT
-Dịch vụ công trực tuyến chưa như kỳ vọng
-Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
-Năm 2019: Còn trên 1.000 hồ sơ giải quyết bị trễ hạn
-UBND Phường 7, TP. Cà Mau: 1 năm nỗ lực cải cách hành chính
-Cải cách hành chính năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực
2,898
10.01.2020