Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 02 năm 2020
-TTHC lĩnh vực công an được về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Không thực hiện việc xây dựng mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
-Tăng cường giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
-Đẩy mạnh CCHC trên tất cả các lĩnh vực
-UBND Phường 1: Điểm sáng trong CCHC
-Thêm nhiều quy định liên quan đến cán bộ, công chức bị bãi bỏ
2,753
10.02.2020