Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 03 năm 2018
-Giải quyết hồ sơ có chuyển biến tích cực trong những tháng đầu
-Công chức sử dụng đồng bộ Văn phòng điện tử
-Sở Công thương có nhiều thay đổi về CCHC trong năm 2018
-CCHC huyện Trần Văn Thời chuyển biến tích cực
-Chủ trương mới về cung cấp biểu mẫu trong giao dịch TTHC
5,111
10.03.2018