Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 03 năm 2020
-Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC không đúng quy định
-Bố trí thêm công chức trực tại Trung tâm Giải quyết TTHC
-Tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công quốc gia
-Đưa bộ phận làm giấy CMND về một cửa UBND huyện
-Từ 16/3, ngừng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tthc lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
1,438
10.03.2020