Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 06 năm 2018
-Xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân vẫn còn trễ hạn
-Hồ sơ nộp trực tuyến chiếm số lượng ít so với nộp trực tiếp
-Khó khăn trong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
-Từng bước tháo gỡ khó khăn trong CCHC
-Sáu điều kiện nhà xây sai phép không bị tháo dỡ
2,533
10.06.2018