Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 09 năm 2020
-Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
-Cà Mau: Phấn đấu vào nhóm dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thương mại điện tử
-Quy trình giải quyết TTHC của Sở Tư pháp tại Trung tâm Giải quyết TTHC
-Khẩn trương hoàn thành các dự án khu đô thị thương mại
-Lợi ích từ chứng thực điện tử
-Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
1,321
10.09.2020