Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 1 năm 2019
-Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành kế hoạch CCHC năm 2019
-Cà Mau ban hành quy chế phối hợp giải quyết về đất đai
-Công chức, viên chức cần tiên phong ứng dụng công nghệ trong giải quyết TTHC
-Năm 2018, UBND TP. Cà Mau thực hiện đạt 19/19 nhiệm vụ CCHC
-Thương binh, bệnh binh được hỗ trợ thêm 200.000 đồng/ngày lễ, tết
3,545
10.01.2019