Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 1 năm 2021
-Tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước theo mẫu mới
-Giải quyết ngay các vướng mắc về TTHC cho người dân
-Trên 157 ngàn hồ sơ được nộp trực tuyến
-Tuyển dụng 65 chỉ tiêu công chức năm 2020-2021
-Tạo sự hài lòng nơi người dân, doanh nghiệp
-Hướng dẫn đăng ký thuế
1,251
10.01.2021