Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 1 năm 2022
- Sớm chuyển đổi số trong giải quyết TTHC
- Phấn đấu tăng ít nhất 5 bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
- Phấn đấu đến năm 2025 số hóa 100% TTHC ngành VH,TT&DL
- Xây dựng chính quyền phục vụ
476
10.01.2022