Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 10 năm 2018
-Sở Xây dựng mới hoàn thành 7/15 nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch
-Sở Công thương không có hồ sơ trễ hạn
-Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đối thoại doanh nghiệp
-Sở Giao thông - Vận tải chưa ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
-Giải pháp cải thiện chỉ số lao động Cà Mau
-Một số quy định về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi
2,635
10.10.2018