Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 10 năm 2020
-Cắt giảm thời hạn giải quyết 2 TTHC lĩnh vực nhà ở
-Mức độ hài lòng của người dân tiếp tục được nâng lên
-Công khai TTHC lĩnh vực hộ tịch
-Rà soát thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19
-Hiệu quả cải cách trong quản lý, phân bổ ngânsách
-Cấp đổi thẻ nhà báo theo hình thức trực tuyến
1,220
10.10.2020