Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 10 năm 2021
-Tiện lợi giải quyết TTHC phi địa giới hành chính
-Đơn giản hoá 340 TTHC
-Thẻ xanh COVID-19 sẽ được tích hợp trên căn cước công dân gắn chip
825
10.10.2021