Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 11 năm 2019
-Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
-Cà Mau đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
-Cần có sự đổi mới trong các cuộc đối thoại với tổ chức và cá nhân
-UBND xã Trí Lực từng bước nâng cao chất lượng trong CCHC
-Cán bộ quản lý thị trường không được gợi ý, đòi hỏi vật chất với người đang bị thanh, kiểm tra
1,869
10.11.2019