Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 11 năm 2020
-Đến năm 2023, sử dụng sơ yếu lý lịch điện tử đối với cán bộ, công chức, viên chức
-Công bố hơn 760 thủ tục hành chính
-Trên 36 tỷ đồng thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng
-Công bố TTHC mới ban hành và TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
-Giảm 1 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện
-Để dịch vụ bưu chính công ích phát huy hiệu quả
1,273
10.11.2020