Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 12 năm 2018
-Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn quy định
-Sở Giao thông Vận tải tổ chức đối thoại lần 2 năm 2018
-Cà Mau đẩy mạnh cải hành chính lĩnh vực tư pháp
-Quyết tâm trong cải thiện nộp hồ sơ trực tuyến
-Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ
2,702
10.12.2018