Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 12 năm 2020
-Ban hành kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
-Chấn chỉnh tác phong giao tiếp, thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận Một cửa
-Xây dựng dự thảo Kế hoạch CCHC năm 2021
-Hồ sơ giải quyết trễ hạn đã có đơn xin lỗi
-Đơn giản hoá hơn 1.000 thủ tục hành chính
-Cải thiện Chỉ số đào tạo lao động
1,432
10.12.2020