Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 4 năm 2019
-Ban hành kế hoạch hành động phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020 và định hướng đến 2025
-Thí điểm thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện
-Sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất bộ phận một cửa
-UBND xã Ngọc Chánh với mô hình phát tờ tuyên truyền CCHC
-Quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
3,935
10.04.2019