Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 6 năm 2019
-Thủ tục đăng ký giá được giải quyết trong 5 ngày làm việc
-Trên 99% hồ sơ xử lý, trả kết quả đúng hạn
-Điều chỉnh giá cước dịch vụ hành chính công
-Sở Công thương nỗ lực trong cải thiện chỉ số PCI
-Giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã
1,964
10.06.2019