Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 6 năm 2021
-Năm Căn: Tạo động lực từ công tác dân vận chính quyền
-Thành lập Đoàn kiểm tra CCHC trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2021
-Sở Tư pháp đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính sở, ngành
-Từ 1/7,bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trong một số trường hợp
1,925
10.06.2021