Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 6 năm 2022
- Tạo sự hài lòng của người dân qua giải quyết TTHC
- Triển khai sử dụng bộ nhận diện thương hiệu thống nhất của bộ phận một cửa các cấp
- Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
603
10.06.2022