Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 7 năm 2019
-Sở Tư pháp tổ chức đối thoại lần 2/2019
-Kiểm tra CCHC tại UBND huyện Phú Tân
-Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại lần 2
-Sở GTVT xây dựng nền hành chính phục vụ
-Hai trường hợp người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà
1,913
10.07.2019