Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 7 năm 2021
-Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp
-Từ ngày 7/7, chỉ nhận hồ sơ trực tuyến
-Giảm 29 khoản phí, lệ phí hỗ trợ khó khăn do Covid-19
1,194
10.07.2021