Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 8 năm 2019
-Ban hành kế hoạch Cải thiện chỉ số CCHC năm 2019
-Tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến phải đạt tối thiểu từ 10% trở lên
-Chấn chỉnh việc lạm dụng bản sao có công chứng, chứng thực
-Cái Nước: điểm sáng về thực hiện CCHC
-Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ chi phí về tư vấn pháp luật
1,556
12.08.2019