Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 8 năm 2021
-Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
-Dự kiến trong tháng 9 sẽ bắt đầu kiểm tra công vụ
-Dịch vụ công trực tuyến phát huy hiệu quả
-4 trường hợp cá nhân kinh doanh kê khai thuế theo từng lần phát sinh
1,834
09.08.2021