Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin cải cách hành chính ngày 10 tháng 8 năm 2022
- Cải thiện chỉ số PCI về đào tạo lao động
- Có 4 TTHC lĩnh vực chăn nuôi được sửa đổi, bổ sung
- Đề án chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025
- Tăng cường triển khai thực hiện các chương trình tín dụng
310
11.08.2022