Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 9 năm 2019
-Đã ban hành 86 quyết định công bố trên 500 TTHC
-Ngành thuế tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách TTHC
-Đơn giản hóa quy trình, thủ tục hỗ trợ xuất khẩu lao động
-Phú Tân: hướng tới nền hành chính hiện đại và phục vụ
-Điều kiện chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm
1,992
10.09.2019