Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 10 tháng 9 năm 2021
-Rà soát, đối chiếu giữa TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành với TTHC được đăng công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
-Trên 30.000 lao động được cấp giấy đi đường bằng mã QR
-Công bố thực hiện liên thông một số thủ tục hành chính
lĩnh vực khai thác thuỷ sản
-Tiện ích đặt lịch, hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính
1,368
17.09.2021