Camau tv

Chuyển đổi số và Cải cách hành chính
Bản tin cải cách hành chính ngày 10 tháng 9 năm 2022
-Đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính
-Cà Mau công khai thủ tục hành chính dưới dạng mã QR từ 20/09/2022
-Giảm 50% phí khai thác thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
-Đôn đốc tiếp nhận TTHC qua dịch vụ công trực tuyến
160
10.09.2022