Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 01 năm 2020
-Ban hành kế hoạch CCHC năm 2020
-Phấn đấu thu hút đầu tư và doanh nghiệp thành lập mới tăng 10%
-Ban hành chỉ số CCHC năm 2020
-Tăng cường quản lý bộ phận một cửa cấp xã
-Từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ
-Chậm làm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, bị phạt đến 1 tỷ đồng
1,979
20.01.2020