Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 03 năm 2018
-Đăng tải đầy đủ TTHC mức độ 3 và mức độ 4.
-Vẫn còn nhiều phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân .
-Cần mạng tay chấn chỉnh thực hiện nội quy, quy chế.
-Quyết tâm CCHC gắn liền với KSTTHC.
-Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tờ trình số 05 của TTGQTTHC tỉnh.
-Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng.
4,555
21.03.2018