Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 03 năm 2020
-Thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng Thẩm định Chỉ số cải cách hành chính
-Chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC trễ hạn
-Không được tùy tiện yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp bản sao có chứng thực không đúng với quy định
-Sở GTVT: Tăng cường CCHC, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
-Cuối năm 2020, Kho bạc nhà nước phấn đấu “phủ sóng” dịch vụ công trực tuyến
1,542
20.03.2020