Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 04 năm 2018
-Giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đạt trên 98%
-Giải thể Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp trực thuộc Sở GD&ĐT
-Xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
-Cái Đôi Vàm đẩy mạnh CCHC, tạo hài lòng cho người dân

3,690
20.04.2018