Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 05 năm 2020
-Giai đoạn 2020-2025, cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh
-Cập nhật TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia
-Rà soát, xử lý hồ sơ tồn đọng trên hệ thống một cửa điện tử
-Kênh thông tin kết nối nhà đầu tư, doanh nghiệp
-Hướng dẫn đăng ký tài khoản trực tuyến
1,570
20.05.2020