Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 06 năm 2018
-Xe công được đưa về một đầu mối
-Ban Dân tộc chưa triển khai áp dụng phần mềm ISO
-Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4
-Khánh An với công tác CCHC
-Chậm giải quyết thủ tục hành chính phải xin lỗi
2,625
20.06.2018