Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 08 năm 2018
-Còn 4 nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý 1
-Sắp xếp lại bộ máy hành chính và đẩy mạnh cải cách tài chính công
-Quý 3, sẽ kiểm tra CCHC tại sở ban, ngành tỉnh
-Ghi nhận sau đợt kiểm tra CCHC đợt 1
-Trung tâm giải quyết TTHC tỉnh - điểm sáng đáng ghi nhận
-Tăng mức trợ cấp cho người có công
3,008
20.08.2018