Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 08 năm 2020
-Thực hiện thủ tục hành chính hẹn giờ
-Đã chấn chỉnh việc thực hiện TTHC 3 trong 1 tại Bộ phận một cửa UBND phường 8, TP Cà Mau
-Chấn chỉnh việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ các công trình, dự án
-Khắc phục hạn chế trong giải quyết TTHC
-Thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết TTHC
-Khó khăn trong giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp xã
1,359
20.08.2020