Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 09 năm 2018
-Cơ cấu cấp phó phòng đảm bảo đúng quy định
-1.621 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3-4
-Công bố dịch vụ công trực tuyến đảm bảo theo quy định
-Doanh nghiệp vẫn gặp khó trong tiếp cận đất đai
-Từ 01/11/2020, mọi doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử
2,997
20.09.2018