Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 09 năm 2020
-Điều tra mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020
-Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
-Xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân
-Đăng ký khai sinh muộn cho con không còn bị phạt
1,412
20.09.2020