Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 1 năm 2019
-9/9 huyện, thành phố đều có bố trí camera theo dõi việc tiếp nhận thủ tục hành chính
-Dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số vẫn còn đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra
-Vẫn còn cơ quan đơn vị chưa quyết tâm trong CCHC
-Tổ kiểm tra công vụ bước đầu phát huy hiệu quả tại Sở VH-TT&DL
-Doanh nghiệp phải tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động
3,202
20.01.2019