Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 10 năm 2018
-Đưa thêm 2 TTHC của Ban Dân tộc tỉnh về giải quyết tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Tháng 9/2018. Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đã trả kết quả tại nhà cho trên 500 hồ sơ
-Hồ sơ công chức, viên chức Sở Y tế chưa cập nhật đầy đủ
-Phú Mỹ từng bước mang đến nền hành chính phục vụ
-Bổ sung các trường hợp “được” tinh giản biên chế
3,113
20.10.2018