Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 10 năm 2019
-TTHC về lập ấp, khóm mới đã được sửa đổi, bổ sung
-Ban hành quy định về nội dung, phương thức và mẫu phiếu đánh giá trong giải quyết TTHC
-Thí điểm phương thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt
-UBND xã Tân Bằng nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC
-Người huyện nghèo đi xuất khẩu lao động được vay 100% vốn ưu đãi
1,816
19.10.2019