Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 11 năm 2018
-Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ vận hành phần mềm một cửa điện tử
-Miễn phí chuyển trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng
-Tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về TTHC
-CCHC tại UBND xã Hoà Tân từng bước được nâng lên
-Năm trường hợp được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh
3,114
20.11.2018