Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 11 năm 2019
-Thí điểm liên thông TTHC lĩnh vực đất đai
-Năm Căn số lượng hồ sơ trễ hạn có dấu hiệu gia tăng
-Cà Mau đã hoàn thành kết nối liên thông văn bản quốc gia
-Thị trấn U Minh khắc phục những sai sót tại bộ phận “Một cửa”
-Từ 18/11/2019, xin xác nhận số CMND phải có giấy đề nghị
1,715
20.11.2019