Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 11 năm 2020
-Trên 600 thủ tục liên quan đến doanh nghiệp được cắt giảm thời gian giải quyết
-Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra CCHC
-Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
-Đưa thủ tục của một số cơ quan ngành dọc về thực hiện tại cấp huyện, xã
-Triển khai hiệu quả các sáng kiến cải cách hành chính
-Quyết liệt cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân
1,574
20.11.2020