Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 12 năm 2018
-Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18
-Sở Tài chính tổ chức đối thoại về thủ tục hành chính
-Vẫn còn khó khăn trong thực hiện dự án cấp nước ở các khu dân cư
-Ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại sự tiện ích
-Đã có Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ.
3,126
20.12.2018