Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 12 năm 2019
-Quy định số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách
-Đề nghị chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC tại xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình
-Đưa TTHC lĩnh vực Công an về Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh
-Giải thể Sở Ngoại vụ
-Thị trấn Rạch Gốc tạo thuận tiện cho tổ chức, cá nhân khi làm TTHC
-Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng
2,020
20.12.2019