Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 12 năm 2020
-Thay thế 4 TTHC trong lĩnh vực lưu thông hàng hoá
-Giảm giao dịch TTHC trực tiếp
-Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sựnghiệp công lập
-Sửa đổiTTHC giấy chứng nhận nguồn gốc thuỷ sản khai thác
-Đông Thới đẩy mạnh công tác CCHC
-Các trường hợp xây nhà không phải xin giấy phép xây dựng theo Luật Xây dựng sửa đổi 2020
1,639
19.12.2020