Camau tv

Cải cách hành chính
Bản tin Cải cách hành chính ngày 20 tháng 2 năm 2019
-Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về CCHC và kiểm soát TTHC
-Ban hành chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
-Tiện lợi từ một đường truyền
-UBND xã Khánh Hội cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo quy định
-Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
2,664
20.02.2019